Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně ­osobních údajů

Ochrana údajů má pro náš podnik zvlášť velký význam. Webové stránky lze standardně využívat, aniž je nutné poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokud chce subjekt údajů využívat speciální služby naší firmy online, může se stát, že bude nezbytné zpracovávat jeho osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takovéto zpracování neexistuje právní titul, vyžádáme si zásadně souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR), které je účinné od 25.5.2018, a se souvisejícími zákony. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce náš podnik informovat subjekty údajů o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů, které zpracováváme, a objasnit jim práva, která jim náleží.

Náš podnik zavedl řadu technických a organizačních opatření, aby zajistil co nejúplnější ochranu zpracovávaných osobních údajů. U přenosu dat po internetu se přesto mohou někdy vyskytnout mezery v zabezpečení, takže absolutní ochranu nelze zajistit.

1 Definice ­pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je založeno na nařízení GDPR. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být jednoduché, čitelné a srozumitelné. Abychom to zajistili, uvádíme v úvodu definice pojmů používaných v tomto prohlášení:

1.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou „všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ (GDPR, čl. 4 odst. 1).

1.2 Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje shromažďuje a/nebo zpracovává správce odpovědný za jejich zpracování.

1.3 Zpracování

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.4 Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

1.5 Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, při němž se tyto osobní údaje používají k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

1.6 Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů, při němž osobní údaje již nelze přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Tyto dodatečné informace se uchovávají odděleně, podléhají technickým a organizačním opatřením a tak zaručují, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

1.7 Správce nebo správce pro účely zpracování

Správce nebo správce pro účely zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.8 Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

1.9 Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

1.10 Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

1.11 Souhlas

Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení k tomu, že souhlasí se zpracování svých osobních údajů.

2 Jméno a adresa správce odpovědného za zpracování

Správcem ve smyslu GDPR je:

Bott Czechia
Bahnstrasse 17

74405 Gaildorf
Německo

E-mail:  info[at]bott-cz.com

www.bott.de

 

3 Kontaktní údaje našeho externího pověřence ­pro ochranu osobních údajů

info[at]bott-cz.com

 

Každý subjekt údajů se může obrátit se všemi dotazy a podněty ohledně ochrany údajů přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4 Cookies

Webové stránky našeho podniku používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou prostřednictvím internetového prohlížeče zasílány a ukládány do počítačového systému.

Cookies používá mnoho webových stránek a serverů. Cookies často obsahují takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačný identifikátor cookie. Skládá se z posloupnosti znaků, díky kterým mohou být webové stránky a server přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, na němž je cookie uloženo. To umožňuje odlišit stránky a servery navštívené individuálním prohlížečem subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiná cookies. Určitý internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat díky jednoznačným Cookies ID. Použití cookies umožňuje firmě Bott GmbH & Co. KG poskytovat uživatelům webových stránek uživatelsky vlídné služby, které by nebyly možné bez použití cookies.

Díky cookies můžeme optimalizovat informace a nabídky na našich webových stránkách tak, aby co nejlépe vyhovovaly uživateli. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznávat uživatele našich webových stránek. Účelem rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, které využívají cookies, nemusí například při každé návštěvě webových stránek zadávat přístupové údaje, protože je přebírají webové stránky a cookie uložené v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie v nákupním košíku v internetovém obchodě. Online obchod si prostřednictvím cookie zapamatuje druh zboží, které si zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit uložení cookies prostřednictvím naší webové stránky pomocí nastavení používaného internetového prohlížeče a tím dlouhodobě odmítnout uložení cookies. Dále lze cookies kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Vymazání lze provést u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, nelze za určitých okolností využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

5 Zaznamenávání všeobecných údajů a informací

Webové servery firmy Bott GmbH & Co. KG zaznamenávají řadu všeobecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém zobrazí webové stránky. Tyto všeobecné údaje a informace jsou ukládány v protokolových souborech serveru. Mohou být zaznamenány použité typy a verze prohlížeče, operační systém používaný přistupujícím systémem, webové stránky, z nichž se přistupující systém dostává na naše webové stránky, podstránky, které si přistupující systém vybírá na našich webových stránkách, datum a čas přístupu na webové stránky, adresa internetového protokolu (IP adresa), poskytovatel internetového připojení přistupujícího systému a další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoku na naše IT systémy.

Při využívání těchto všeobecných údajů a informací nevyvozuje firma Bott GmbH & Co. KG jakékoli závěry o uživateli. Tyto údaje jsou zapotřebí spíše proto, abychom mohli realizovat správné zacílení obsahu našich webových stránek, obsahů našich webových stránek a reklamy a jejich optimalizaci, zajistit dlouhodobou funkčnost našich informačně-technologických systémů a techniky našich webových stránek a abychom mohli poskytnout úřadům činným v trestním řízení v případě kyberútoku potřebné informace. Tyto anonymně získané údaje a informace firma Bott GmbH & Co. KG na jedné straně statisticky zpracovává a dále vyhodnocuje s cílem zvýšení ochrany a bezpečnosti dat v našem podniku, aby v konečném důsledku zabezpečila optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje protokolových souborů na serveru se ukládají odděleně od veškerých osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6 Možnost kontaktu prostřednictvím internetových stránek

Webové stránky našeho podniku obsahují na základě právních předpisů údaje, které umožňují navázání rychlého elektronického kontaktu s naším podnikem a bezprostřední komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje všeobecnou adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů naváže kontakt se správcem odpovědným za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, ukládají se automaticky osobní údaje, které zasílá subjekt údajů. Takovéto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně zašle ke zpracování správci odpovědnému za zpracování údajů, se ukládají pro účely zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Nedochází k dalšímu předávání těchto osobních údajů třetím osobám.

7 Rutinní výmaz a zablokování osobních údajů

Správce odpovědný za zpracování osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná pro účely zpracování, nebo pokud to stanoví zákonodárce v zákonech nebo předpisech, kterým podléhá správce odpovědný za zpracování. Pokud účel uložení odpadne nebo pokud uběhne zákonodárcem stanovená doba uložení, jsou osobní údaje běžným způsobem a v souladu s právními předpisy zablokovány nebo vymazány.

8 Práva subjektu údajů

8.1 Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo požadovat od správce odpovědného za zpracování potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud chce subjekt údajů toto právo na potvrzení uplatnit, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovníka správce odpovědného za zpracování.

8.2 Právo na přístup k osobním údajům

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo získat od správce odpovědného za zpracování bezplatnou informaci o osobních údajích zpracovávaných k jeho osobě a obdržet kopii tohoto sdělení plus zde uvedené informace:

 • účel zpracování
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
 • příjemci nebo kategorie příjemců, jimž jsou osobní údaje zpřístupněny nebo popř. teprve budou zpřístupněny, zejména pokud jde o příjemce v třetích zemích nebo mezinárodní organizace
 • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se týkají subjektu údajů, nebo omezení jejich zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů: veškeré existující informace o původu údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů

Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda osobní údaje byly předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud je tomu tak, má subjekt údajů mimo jiné právo na sdělení informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud chce subjekt údajů využít toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.3 Právo na opravu

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů týkajících se jeho osoby. Dále má subjekt údajů právo, s ohledem na účel zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Pokud chce subjekt údajů využít toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce, aby osobní údaje, které se ho týkají, byly neprodleně vymazány, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud není zpracování nezbytné:

 • Osobní údaje jsou získávány pro takové účely nebo zpracovávány takovým způsobem, pro který již nejsou nezbytné.
 • Subjekt údajů zruší souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování.
 • Subjekt údajů podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se vztahuje na správce.
 • Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud je dán jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů chce iniciovat výmaz osobních údajů, které jsou uloženy v našem podniku, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů zajistí, aby byl požadavek na výmaz neprodleně splněn.

Pokud náš podnik zveřejnil osobní údaje a je jako správce povinen vymazat osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme náš podnik s ohledem na dostupné technologie a implementační náklady přiměřená opatření, včetně technických, aby informoval jiné správce odpovědné za zpracování údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požadoval od těchto jiných správců odpovědných za zpracování údajů výmaz veškerých propojení na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů, pokud zpracování již není nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dá v konkrétních případech podnět k provedení nezbytných opatření.

8.5 Právo na omezení zpracování

Každému subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, poskytuje tvůrce evropských směrnic a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud jsou je splněna některá z následujících podmínek:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl ověřit přesnost osobních údajů.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není ověřeno, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požadovat omezení osobních údajů, které jsou uloženy v našem podniku, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dá podnět k omezení zpracování.

8.6 Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány, má právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a GDPR nebo čl. 9 odst 2 a GDPR nebo na smlouvě podle čl 6 odst. 1 b GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nebudou tím dotčena práva a svobody jiných osob.

K uplatnění práva na přenositelnost údajů se subjekt údajů může kdykoli obrátit na námi jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.7 Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány, má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů realizovaného na základě čl. 6 odst. 1 e nebo f GDPR. To platí také ohledně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Náš podnik osobní údaje v případě námitky dále nezpracovává, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud se údaje zpracovávají pro uplatnění, výkon nebo hájení právních nároků.

Pokud náš podnik bude zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing. To platí také pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Zpracovává-li náš podnik osobní údaje pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst 1. GDPR, má subjekt údajů právo vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

K výkonu práva na námitku se může subjekt údajů kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro něho má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud takové rozhodování není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud je rozhodování nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede náš podnik vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, k čemuž patří alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

Pokud chce subjekt údajů uplatnit svá práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.9 Právo na zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Každý subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány, má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud chce subjekt údajů uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

9 Ochrana údajů uchazečů o zaměstnání a v přijímacím řízení

Správce odpovědný za zpracování získává a zpracovává osobní údaje od uchazečů za účelem zajištění průběhu přijímacího, resp. výběrového řízení. Zpracování může probíhat také elektronickou cestou. To platí zejména v případech, kdy uchazeč zasílá našemu podniku příslušné podklady k přijímacímu řízení elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře nacházejícího se na webových stránkách. Pokud podnik uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou zaslané údaje uloženy pro provádění činností souvisejících se zaměstnaneckým poměrem, přičemž budou dodrženy příslušné právní předpisy. Pokud náš podnik s uchazečem neuzavře pracovní smlouvu, budou podklady uchazeče automaticky vymazány po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o zamítnutí žádosti, pokud výmaz neodporuje jiným oprávněným zájmům správce na zpracování. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

10 Ustanovení ­o ochraně údajů: Sledovací nástroje (tracking tools)

Matomo

Tento web používá open source webovou analytickou službu Matomo.

S pomocí Matomo jsme schopni shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky webových stránek. To nám mimo jiné umožňuje zjistit, kdy byla provedena zobrazení stránek a z jakého regionu pocházejí. Zaznamenáváme také různé protokolové soubory (např. IP adresu, referrer, prohlížeč a použitý operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

IP-Anonymisierung (Anonymizace IP)

Při analýze s Matomo používáme anonymizaci IP. Zde bude vaše IP adresa před analýzou zkrácena, aby vám ji již nebylo možné jednoznačně přiřadit.

Cookielose Analyse (Analýza bez cookies)

Matomo jsme nakonfigurovali tak, aby Matomo neukládalo žádné cookies do vašeho prohlížeče.

Hosting

Hostujeme Matomo výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna data analýzy u nás zůstanou a nebudou předány

Ustanovení o ochraně údajů k nasazení a použití nástrojů Google Analytics a Google Tag Manager

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto webových stránkách prvky Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je získávání, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba pro analýzu webu získává mimo jiné údaje o tom, z jaké webové stránky se subjekt údajů dostal na webové stránky (tzv. referrer), jaké podstránky webových stránek navštívil nebo jak často a po jak dlouhou dobu si podstránky prohlížel. Analýza webu se používá převážně k optimalizaci webových stránek a pro analýzu využívání poměru nákladů a prospěchu ve vztahu k internetové reklamě.

Společnost provozující prvky Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce odpovědný za zpracování používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics koncovku "_gat._anonymizeIp". Pomocí této koncovky Google zkracuje a anonymizuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů, pokud se přístup na naše webové stránky uskutečňuje z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Smlouvy o evropském hospodářském prostoru.

Účelem prvků Google Analytics je analýza návštěvnických proudů na našich webových stránkách. Získaná data a informace využívá Google mimo jiné k tomu, aby vyhodnotil využívání našich webových stránek, sestavil pro nás reporty o aktivitách na našich webových stránkách a poskytoval další služby související s využíváním našich webových stránek.

Google Analytics ukládá cookie do informačně-technologického systému subjektu údajů. Základní informace o cookies už byly uvedeny výše v textu. Uložením cookies umožňuje Google analýzu užívání našich webových stránek. Při každém načtení některé podstránky těchto internetových stránek, které provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byl integrován komponent Google Analytics, komponent Google Analytics automaticky iniciuje internetový prohlížeč v informačně-technologickém systému subjektu údajů k tomu, aby firmě Google předával údaje pro účely online analýzy. V rámci tohoto technického postupu získává Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnosti Google slouží mimo jiné k tomu, aby sledovala původ návštěvníků a kliknutí a následně umožnila vyúčtování provizí.

Pomocí cookie se ukládají osobní informace, například čas přístupu, místo, že kterého se přístup uskutečnil, a frekvence návštěv našich webových stránek ze strany subjektu údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek se tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení subjektu údajů, předávají firmě Google do USA. Tyto osobní údaje ukládá firma Google v USA. Google předává tyto osobní údaje získané prostřednictvím technických postupů za určitých podmínek třetím osobám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit uložení cookies prostřednictvím naší webové stránky, jak již bylo uvedeno výše v textu, pomocí nastavení používaného internetového prohlížeče a tím dlouhodobě odmítnout ukládání cookies. Takovéto nastavení používaného internetového prohlížeče také zabrání tomu, aby Google uložil cookie do informačně-technologického systému subjektu údajů. Google Analytics navíc může cookie, které již bylo vloženo do internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů, kdykoli vymazat.

Subjekt údajů dále může získávání údajů, které služba Google Analytics získala pomocí nástroje Google Tag Manager a vztahují se k užívání těchto webových stránek, a také jejich další zpracování odmítnout a tím zabránit tomuto získávání a zpracování. K tomu si musí subjekt údajů na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče. Tento zásuvný modul prohlížeče sdělí Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že Google Analytics nelze zasílat údaje a informace k návštěvám webových stránek. Instalaci zásuvného modulu prohlížeče vyhodnotí Google jako zamítnutí. Pokud je informačně-technologický systém subjektu údajů později vymazán, přeformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů provést k deaktivaci Google Analytics novou instalaci zásuvného modulu prohlížeče. Pokud subjekt údajů nebo jiná osoba z jejího okruhu prohlížeč odinstaluje nebo deaktivuje zásuvný modul, lze zásuvný modul prohlížeč nově nainstalovat nebo znovu aktivovat. Alternativně můžete získávání údajů odmítnout také zakliknutím následujícího odkazu: Von der Erfassung durch Google Analytics über den Google Tag Manager ausschließen [Nedovolit Google Analytics získávání údajů prostřednictvím Google Tag Manageru].

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů pro společnost Google najdete na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html. Pod odkazem: https://www.google.com/intl/de_de/analytics najdete bližší informace o Google Analytics.

Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání remarketingu Google

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách remarketing Google. Remarketing Google je funkce Google-AdWords, která umožňuje podniku zobrazit reklamu těm uživatelům internetu, kteří se předtím zdržovali na webových stránkách podniku. Integrace remarketingu Google tedy podniku umožňuje vytvářet reklamu zaměřenou na uživatele a zobrazovat poté uživatelům internetu reklamní sdělení odpovídající jejich zájmům.

Společnost provozující remarketingové služby Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem remarketingu Google je zobrazování relevantní reklamy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat nebo nechat zobrazit na jiných webových stránkách prostřednictvím reklamní sítě Google reklamní sdělení, která jsou přizpůsobena individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.

Remarketing Google ukládá cookie do informačně-technologického systému subjektu údajů. Základní informace o cookies už byly uvedeny výše v textu. Uložení cookies umožňuje, aby Google znovu rozpoznal návštěvníka našich webových stránek, pokud si potom zobrazí webové stránky, které jsou rovněž součástí reklamní sítě Google. Při každém zobrazení webových stránek, v nichž byl integrován Google Remarketing, Google automaticky identifikuje internetový prohlížeč subjektu údajů. V rámci tohoto technického postupu získává Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa uživatele nebo jeho chování během surfování, které Google mimo jiné používá při zobrazování relevantní reklamy.

Pomocí cookie se ukládají osobní údaje, například o webových stránkách, které navštívil subjekt údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek se tedy osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení subjektu údajů, předávají firmě Google do USA. Tyto osobní údaje ukládá firma Google v USA. Google předává tyto osobní údaje získané prostřednictvím technických postupů za určitých podmínek třetím osobám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit uložení cookies prostřednictvím naší webové stránky, jak již bylo uvedeno výše v textu, pomocí nastavení používaného internetového prohlížeče a tím dlouhodobě odmítnout ukládání cookies. Takovéto nastavení používaného internetového prohlížeče také zabrání tomu, aby Google uložil cookie do informačně-technologického systému subjektu údajů. Google Analytics navíc může cookie, které již bylo vloženo do internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů, kdykoli vymazat.

Subjekt údajů dále může odmítnout relevantní reklamu poskytovanou firmou Google. K tomu musí subjekt údajů otevřít pomocí svého internetového prohlížeče odkaz www.google.de/settings/ads a zde provést požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů firmy Google si můžete zobrazit na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání Google-AdWords

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách služby Google-AdWords. Google AdWords je služba internetové reklamy, která umožňuje provozovatelům reklamy umisťovat reklamní sdělení jak ve výsledcích vyhledávacího nástroje Google, tak i v reklamní síti Google. Google AdWords umožňuje provozovatelům reklamy předem stanovit určitá klíčová slova, jejichž zobrazení se ve výsledcích vyhledávačů Google ukazuje výhradně tehdy, když uživatel zadá do vyhledávače řetězec odpovídající relevantnímu klíčovému slovu. V reklamní síti Google probíhá distribuce reklamy na tématicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu s ohledem na předem stanovená klíčová slova.

Společnost provozující služby Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Cílem Google AdWords je propagace našich webových stránek zobrazováním relevantní reklamy na webových stránkách třetích podniků a ve výsledcích vyhledávačů Google a zobrazení cizí reklamy na našich webových stránkách.

Pokud se subjekt údajů dostane prostřednictvím reklamy Google na naše webové stránky, je v informačně-technologickém systému subjektu údajů firmou Google uloženo takzvané conversion cookie. Základní informace o cookies už byly uvedeny výše v textu. Conversion cookie se po třiceti dnech deaktivuje a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Pomocí conversion cookie se po dobu do jeho deaktivace sleduje, zda subjekt údajů zobrazuje na našich webových stránkách určité podstránky, například nákupní košík v systému internetového obchodu. Díky conversion cookie také můžeme stejně jako Google sledovat, zda subjekt údajů, který se dostal na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, generoval obrat, to znamená realizoval nákupní košík nebo zda návštěvu ukončil bez nákupu.

Údaje a informace získané prostřednictvím využití conversion cookies Google používá k tomu, aby pro nás vytvářel statistiky návštěvnosti našich webových stránek. My pak tyto statistiky návštěvnosti využíváme k tomu, abychom zjistili celkový počet návštěvníků, kteří se k nám dostali prostřednictvím reklamy AdWords, tedy zjistili, zda příslušná reklama AdWords má či nemá úspěch, a abychom tedy v budoucnu optimalizovali naše reklamní sdělení AdWords. Náš podnik ani jiní zadavatelé reklamy přes Google AdWords nezískávají od Google informace, díky nimž by mohl být identifikován subjekt údajů.

Pomocí conversion cookie se ukládají osobní údaje, například o webových stránkách, které navštívil subjekt údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek se tedy osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení subjektu údajů, předávají firmě Google do USA. Tyto osobní údaje ukládá firma Google v USA. Google předává tyto osobní údaje získané prostřednictvím technických postupů za určitých podmínek třetím osobám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit uložení cookies prostřednictvím naší webové stránky, jak již bylo uvedeno výše v textu, pomocí nastavení používaného internetového prohlížeče a tím dlouhodobě odmítnout ukládání cookies. Takovéto nastavení používaného internetového prohlížeče také zabrání tomu, aby Google uložil conversion cookie do informačně-technologického systému subjektu údajů. Google AdWords navíc může cookie, které již bylo vloženo do internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů, kdykoli vymazat.

Subjekt údajů dále může odmítnout relevantní reklamu poskytovanou firmou Google. K tomu musí subjekt údajů otevřít pomocí svého internetového prohlížeče odkaz www.google.de/settings/ads a zde provést požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů firmy Google si můžete zobrazit na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání Instagramu

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty služby Instagram. Instagram je služba, která patří mezi audiovizuální platformy a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a navíc umožňuje šíření takovýchto údajů na jiných sociálních sítích.

Služby Instagram provozuje společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Při každém načtení některé podstránky těchto internetových stránek, které provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byl integrován komponent Instagramu (softwarové tlačítko Insta), komponent Instagramu automaticky iniciuje internetový prohlížeč, aby do informačního systému subjektu údajů stáhl prostřednictvím komponentu Instagramu obsah příslušného komponentu Instagramu. V rámci tohoto technického postupu získává Instagram informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na Instagram, rozezná Instagram každou návštěvu subjektu údajů na našich internetových stránkách, a během celé doby trvání jeho pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace komponent Instagramu shromažďuje a prostřednictvím Instagramu je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Instagramu. Pokud subjekt údajů aktivuje některé ze softwarových tlačítek integrovaných do našich webových stránek, přiřazují se tím přenášená data a informace k uživatelskému účtu subjektu údajů na Instagramu a zpracovávají se.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží Instagram prostřednictvím softwarového tlačítka Instagramu informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený na Instagramu; k tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na komponent Instagramu nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje takové zpřístupnění těchto informací pro Instagram, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu Instagramu.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů firmy Instagram si můžete zobrazit na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Ustanovení o ochraně osobních údajů a použití prvků LinkedIn

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn se sociální síť založená na internetu, která umožňuje spojení uživatelů se stávajícími pracovními kontakty a navazování nových pracovních kontaktů. LinkedIn používá přes 400 milionů registrovaných osob ve více než 200 zemích. LinkedIn je tak v současnosti největší platformou pro pracovní kontakty a nejčastěji navštěvovanými webovými stránkami na světě.

Společnost provozující LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pro záležitosti ochrany osobních údajů mimo USA je příslušná společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém jednotlivém přístupu na naše internetové stránky, které jsou vybaveny komponentem LinkedIn (plugin LinkedIn), tento komponent iniciuje stažení příslušného komponentu LinkedIn do prohlížeče užívaného subjektem údajů. Další informace k pluginům LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává LinkedIn informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na LinkedIn, rozezná LinkedIn každou návštěvu subjektu údajů na našich internetových stránkách a během celé doby trvání jeho pobytu na našich internetových stránkách detekuje, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Komponenty LinkedIn shromažďují tyto informace a prostřednictvím LinkedIn je přiřazují příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Klikne-li subjekt údajů na tlačítko LinkedIn integrované do našich internetových stránek, přiřadí LinkedIn tuto informaci k uživatelskému účtu subjektu údajů a tyto osobní údaje uloží.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží LinkedIn prostřednictvím komponentu LinkedIn informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený k LinkedIn; k tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů zaklikl komponent LinkedIn nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje takové zpřístupnění těchto informací pro LinkedIn, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na LinkedIn.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí LinkedIn možnost odhlásit zasílání e-mailových zpráv, zpráv SMS a cílených sdělení a spravovat nastavení těchto reklamních sdělení. LinkedIn dále využívá služeb partnerů jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou využívat cookies. Takováto cookies lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn najdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Směrnici společnosti LinkedIn o cookies najdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání Twitteru

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty Twitteru. Twitter je mnohojazyčná veřejně přístupná mikrobloggingová služba, na které mohou uživatelé zveřejňovat a šířit takzvané tweety, tedy krátké zprávy, které jsou omezeny na 140 znaků. Tyto krátké zprávy si může zobrazit každý, tedy také osoby, které nejsou přihlášeny na Twitteru. Tweety jsou však zobrazovány také takzvaným odběratelům (followers) příslušného uživatele. Odběratelé jsou jiní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter dále umožňuje pomocí hashtagů, prolinkování nebo retweetů oslovení širokého publika.

Společnost, která provozuje Twitter, je Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Při každém načtení některé podstránky těchto internetových stránek, které provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byl integrován komponent Twitteru (softwarové tlačítko Twitteru), komponent Twitteru automaticky iniciuje internetový prohlížeč, aby do informačního systému subjektu údajů stáhl prostřednictvím komponentu Twitteru obsah příslušného komponentu Twitteru. Další informace o softwarových tlačítkách Twitteru lze nalézt na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického postupu získává Twitter informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Účelem integrace komponentu Twitteru je umožnit našim uživatelům šíření obsahů této webové stránky, rozšířit informace o této webové stránce v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na Twitteru, rozezná Twitter každou návštěvu subjektu údajů na našich internetových stránkách a během celé doby trvání jeho pobytu na našich internetových stránkách detekuje, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace komponent Twitteru shromažďuje a prostřednictvím Twitteru přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Twitteru. Pokud subjekt údajů aktivuje některé ze softwarových tlačítek Twitteru integrovaných do našich webových stránek, přiřazují se tím přenášená data a informace k uživatelskému účtu subjektu údajů na Twitteru a zpracovávají se.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží Twitter prostřednictvím softwarového tlačítka Twitteru informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený na Twitteru; k tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na komponent Twitteru nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje takové zpřístupnění informací pro Twitter, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Twitteru.

Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter najdete na adrese https://twitter.com/privacy?lang=de.

Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání sociální sítě Xing

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách sítě Xing. Xing je internetová sociální síť, která umožňuje propojení uživatelů se stávajícími pracovními kontakty a navazování nových pracovních kontaktů. Jednotliví uživatelé si mohou na síti Xing založit osobní profil. Podniky mohou například zakládat podnikové profily nebo zveřejňovat na síti Xing nabídky pracovních míst.

Společností provozující Xing je XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém načtení některé podstránky těchto internetových stránek, které provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byl integrován komponent Xing (plugin Xing), komponent Xing automaticky iniciuje internetový prohlížeč, aby do informačního systému subjektu údajů stáhl obsah příslušného komponentu Xing. Další informace k pluginům Xing najdete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává Xing informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na síti Xing, rozezná Xing každou návštěvu subjektu údajů na našich internetových stránkách a během celé doby trvání jeho pobytu na našich internetových stránkách detekuje, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace komponent Xing shromažďuje a prostřednictvím sítě Xing je přiřazuje k příslušnému účtu Xing subjektu údajů. Klikne-li subjekt údajů na některé z tlačítek Xing, která jsou integrována do našich internetových stránek, tedy například na tlačítko Share, přiřadí Xing tuto informaci k uživatelskému účtu Xing subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží Xing prostřednictvím komponentu Xing informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený na síti Xing; k tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na komponent Xing nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje takové zpřístupnění těchto informací pro Xing, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Xing.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností Xing, která najdete na adrese https://www.xing.com/privacy, objasňují získávání, zpracování a využívání osobních údajů společností Xing. Dále společnost Xing zveřejnila na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection informace o ochraně osobních údajů pro tlačítko XING-Share.

Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání You Tube

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje osobám publikujícím video bezplatné vystavení videoklipů a jiným uživatelům rovněž bezplatné sledování, hodnocení a komentování těchto videoklipů. YouTube umožňuje publikování všech druhů videa, proto si lze prostřednictvím internetového portálu zobrazit jednak kompletní filmy a televizní pořady, ale i hudební videa, trailery nebo videa vyrobená samotnými uživateli.

Společnost provozující YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém načtení některé podstránky těchto internetových stránek, které provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byl integrován komponent YouTube (video YouTube), komponent YouTube automaticky iniciuje internetový prohlížeč, aby do informačního systému subjektu údajů stáhl prostřednictvím komponentu YouTube obsah příslušného komponentu YouTube. Další informace ohledně YouTube najdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na YouTube, rozezná YouTube při návštěvě dílčí strany, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. YouTube a Google tyto informace shromažďují a přiřazují je příslušnému YouTube účtu subjektu údajů.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží YouTube a Google prostřednictvím komponentu You Tube informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený na YouTube; nezáleží při tom na tom, zda subjekt údajů klikne na video YouTube nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje takové zpřístupnění těchto informací pro YouTube a Google, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností YouTube, která najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, objasňují získávání, zpracování a využívání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

Využívání remarketingových nástrojů Facebooku

Tyto webové stránky používají remarketingovou funkci „Custom Audiences“ firmy Facebook Inc. („Facebook“). Tato funkce slouží k tomu, abychom mohli návštěvníkům těchto stránek v rámci návštěvy sociální sítě Facebook poskytovat reklamní inzerci, která odpovídá jejich zájmům. Za tím účelem byl do této stránky implementován remarketingový tag firmy Facebook. Prostřednictvím tohoto tagu se při návštěvě webových stránek vytváří přímé spojení na servery Facebooku. Na server Facebooku se přitom zašle informace, že jste navštívili tyto webové stránky, a Facebook tuto informaci přiřadí k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Bližší informace o získávání a využívání údajů firmou Facebook a o Vašich právech a možnostech ochrany Vašeho soukromí najdete v Informaci o ochraně údajů firmy facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Alternativně můžete remarketingovou funkci „Custom Audiences“ deaktivovat na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Abyste to mohli udělat, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Způsob platby: Ustanovení o ochraně osobních údajů k PayPal jako způsobu platby

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby probíhají prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které představují virtuální soukromý nebo pracovní účet. U PayPal navíc existuje možnost provádět virtuální platby prostřednictvím platebních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je veden prostřednictvím e-mailové adresy, a proto nemá klasické číslo účtu. PayPal umožňuje zasílat platby online třetím osobám nebo také přijímat platby. PayPal dále přebírá funkci uchovatele a nabízí služby Ochrana kupujícího.

Evropská společnost provozující PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.

Pokud si subjekt údajů vybere během zadávání objednávky v našem online shopu jako způsob úhrady PayPal, předávají se data subjektu údajů automaticky PayPalu. Výběrem této možnosti provedení platby poskytuje subjekt údajů během procesu placení nezbytný souhlas s předáním osobních údajů.

U osobních údajů předaných PayPalu se zpravidla jedná o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nutné k provedení platby. K realizaci kupní smlouvy jsou také nezbytné takové osobní údaje, které souvisí s příslušnou objednávkou.

Předání údajů slouží k provedení platby a prevenci podvodu. Správce odpovědný za zpracování předá PayPalu osobní údaje zejména tehdy, pokud existuje oprávněný zájem na předání. Osobní údaje, které si vymění PayPal a správce odpovědný za zpracování, sdělí PayPal za určitých okolností registrům dlužníků. Toto předání údajů se provádí za účelem kontroly totožnosti a bonity.

PayPal popřípadě předává osobní údaje spřízněným podnikům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro dodržení smluvních závazků nebo pokud mají být údaje zpracovány na zakázku.

Subjekt údajů má možnost kdykoli zrušit souhlas s nakládáním s osobními údaji, který poskytl firmě PayPal. Zrušení nemá dopad na osobní údaje, které se musí povinně zpracovávat, používat nebo předávat (podle smlouvy) za účelem realizace platby.

Platná ustanovení o ochraně osobních údajů u firmy PayPal naleznete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Ustanovení na ochranu osobních údajů k nasazení nástrojů Microsoft Bing Ads
Využíváme nabídku firmy Microsoft Bing Ads, abychom s pomocí reklamních prostředků upozornili na externích internetových stránkách na naše atraktivní nabídky. Podle získaných údajů o reklamních kampaních jsme schopni zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tím usilujeme o to, abychom Vám zobrazovali reklamu, která Vás zajímá, zvýšili pro Vás atraktivitu našich webových stránek a dosáhli reálné kalkulace nákladů na reklamu. Právním titulem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.
Tyto reklamní prostředky dodává firma Microsoft prostřednictvím příslušných serverů. K tomu používáme cookies, které nám umožňují zjišťovat určité parametry úspěšnosti, jako je zobrazení reklamních sdělení nebo kliknutí uživatele. Pokud se dostanete na naše webové stránky prostřednictvím nástrojů Bing, uloží se do Vašeho počítače cookie Bing Ads. Tato cookies se zpravidla deaktivují po 30 dnech a nemají sloužit k tomu, aby Vás osobně identifikovaly. K tomuto cookie se zpravidla ukládají analytické hodnoty Unique Cookie ID, počet Ad Impressions na jedno umístění (frekvence), poslední imprese (relevantní pro Post View Conversions) a informace Opt Out (záznam, že uživatel už nechce být osloven).
Tato cookies umožňují firmě Microsoft opětovné rozpoznání Vašeho internetového prohlížeče. Pokud uživatel navštíví webové stránky zákazníka Bing Ads a cookie uložené na jeho počítači není deaktivováno, mohou Microsoft a zákazník zjistit, že uživatel klikl na reklamní sdělení a byl přepojen na tuto stránku. Každému zákazníkovi Bing Ads je přiděleno vlastní cookie. Cookies tak nemohou být dodatečně vysledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Bing Ads. My sami u uvedených reklamních opatření nezjišťujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Firma Microsoft nám poskytuje pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení můžeme rozpoznat, která z použitých reklamních opatření jsou zvlášť efektivní. Další údaje z použití reklamních prostředků nedostáváme a na základě těchto informací zejména nemůžeme identifikovat uživatele.
Na základě použitých marketingových nástrojů si Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem firmy Microsoft. Nemáme vliv na rozsah a další použití údajů, které Microsoft zjišťuje díky nasazení těchto nástrojů, a proto Vás informujeme podle stavu našich poznatků: Připojením Bing Ads získá Microsoft informace, že jste si zobrazili příslušnou část internetové prezentace naší firmy nebo zaklikli naše reklamní sdělení. Pokud jste registrováni u některé služby firmy Microsoft, může Microsoft přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste registrováni u Microsoftu, resp. nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel zjistí Vaši IP adresu a uloží ji.
Tomuto trackingu můžete zabránit různým způsobem:

 • příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, odfiltrování třetích cookies vede zejména k tomu, že nedostáváte žádné reklamy od třetích poskytovatelů
 • deaktivací personalizovaných reklamních sdělení Bing Ads pomocí nasazení opt out cookies na adrese: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads, přičemž toto nastavení se smaže, pokud vymažete svá cookies
 • deaktivací reklamních sdělení poskytovatelů, odpovídajících Vašemu zájmu, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, pomocí odkazu: https://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení se smaže, pokud vymažete svá cookies

Alternativně můžete navštívit webové stránky Network Advertising Initiative (NAI) na adrese: https://www.networkadvertising.org.
Další informace k ochraně údajů u Bing Ads naleznete na adrese: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/user-safety-and-privacy-policies, a obecně k ochraně údajů u firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
Společnost Microsoft se podřídila dohodě EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informace o ochraně údajů pro používání Aumago Discover

Spolupracujeme se společností Aumago GmbH, poskytovatelem služeb webové analýzy a marketingu pro cílové skupiny. Aumago používá takzvané cookies, textové soubory, které jsou uloženy do prohlížeče počítače a shromažďují/obsahují anonymní údaje o uživateli. Z těchto údajů lze vytvářet pseudonymizované profily užívání stránek. Nejsou však zjišťovány žádné osobní údaje. Pokud jsou zjišťovány IP adresy, jsou anonymizovány vymazáním posledního číselného bloku a takto uloženy a nejsou spojovány s cookies. U cookies se jedná buď o cookies společnosti Aumago nebo cookies poskytovatelů služeb, jejichž služby Aumago využívá, jako např. krux digital Inc., Google Inc. atd. Uživatel může tato cookies kdykoli vymazat přímo v prohlížeči. Firma Aumago používá tyto údaje k tomu, aby vyhodnotila užívání webových stránek ze strany návštěvníků a pro účely online reklamy (OBA) založené na užívání.

Informace o ochraně údajů pro používání nástrojů Hotjar

Hotjar využíváme k tomu, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a abychom optimalizovali nabídku na těchto webových stránkách.  Technologie firmy Hotjar nám pomáhá k lepšímu pochopení zkušeností našich uživatelů (např. kolik času uživatelé stráví na kterých stránkách, jaké odkazy zaklikávají, co mají rádi a co ne atd.) a to nám pomáhá nasměrovat naši nabídku podle zpětné vazby našich uživatelů. Aby shromáždil informace o chování našich uživatelů a o jejich koncových zařízeních (zejména IP adresa přístroje (získává a ukládá se pouze v anonymizované podobě), velikosti obrazovky, typu přístroje (Unique Device Identifiers), informace o použitém prohlížeči, místě použití (pouze země), preferovaném jazyku používaném ke zobrazení našich webových stránek), pracuje Hotjar s cookies a jinými technologiemi. Hotjar tyto informace ukládá v pseudonymizovaném uživatelském profilu.  Hotjar ani naše firma nepoužívají informace k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je nespojují s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Hotjar na adrese: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
Ukládání uživatelského profilu a informace o Vaší návštěvě na našich webových stránkách prostřednictvím Hotjar a nasazení sledovacích cookies Hotjar na jiných webových stránkách můžete odmítnout, když kliknete na: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Informace o ochraně údajů při používání LivePerson

Tyto webové stránky používají pro chat integrovaný do webových stránek technologii firmy LivePerson. LivePerson má bezpečnostní opatření, která splňují a dokonce převyšují některé bezpečnostní požadavky, včetně dodržování GDPR. Další informace o LivePerson a GDPR naleznete na zdrojové stránce GDPR: https://www.liveperson.com/policies/gdpr-data-privacy.

11 Příslušný úřad pro ochranu osobních údajů

Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

Königstrasse 10 a

70173 Stuttgart
Německo

 

Telefon: +49 (0) 711 615541-0
Telefax: +49 (0) 711 615542-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 

12 Změny v ustanoveních na ochranu ­osobních údajů

Vyhrazujeme si právo měnit naše ustanovení o bezpečnosti a ochraně údajů, pokud to bude s ohledem na technický vývoj nezbytné. V těchto případech také příslušným způsobem upravíme naše informace o ochraně údajů. Řiďte se prosím vždy aktuální verzí našeho prohlášení o ochraně údajů.

(05/2019)